Người nghèo nghèo caid túi, người giàu giàu cái đầu – Góc Sách - The Book Corner